Trobar

 

Property 66979

Name, Medieval

 

RoleObjectTypeNotes
SubjectAntoni Crusa {Zufferey 463} PersonName, FullDOM Supl1 chanson religieuse [Zufferey 463,1] 1471 (?) [JeanrJoies 318; it.wiki violeta 1471
Modifier{?} TextHonorific
ModifierAntoni TextFirstAntoni, Anthoni, Antonio
ModifierCrusa TextSecond
Modifier{?} TextOrdinal
Modifier{?} TextParticle
Modifier{?} TextPlace
Modifier{?} TextEpithet