Trobar

 

Property 52582

Name, Monolithic

CC

 

RoleObjectTypeNotes
SubjectAntoni Crusa {Zufferey 463} PersonName, MonolithicDOM Supl1 chanson religieuse [Zufferey 463,1] 1471 (?) [JeanrJoies 318; it.wiki violeta 1471
ModifierAnthoni Crusa TextText